دستکش کف دوبل

اشبالت استفاده شده در این محصول از ضخامت 1 تا 1.2 mm در ناحیه انگشتان میانی و ضخامت 1.2 تا 1.8 mm در ناحیه کف دست و انگشت اشاره می باشد. پشت دستکش از پارچه برزنتی متراکم و مچ آن از پارچه تقویت شده تشکیل شده است.

انگشتان میانی با نوار چرمی دوخته شده و اشبالت ناحیه کف دست با آستر تقویت شده است. تلفیق اشبالت مرغوب ایرانی و پارچه متراکم به همراه رعایت کلیه اصول دوخت باعث کاربرد متمایز این محصول در مقایسه با محصول چینی گردیده است، به نحوی که راندمان این دستکش حداقل دوبرابر دستکش مشابه چینی و پاکستانی می باشد.